is toegevoegd aan uw favorieten.

Godgeleerd-historische verhandeling over de gevoelens [...] en den tegenstand der hedendaagsche zoogenaamde verlichting en godsdienst-bestrijding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X io4 X

gen over de fchriften van het Oud Verbond, over tien perfoon en de gefchiedenis van Jesus, en over den algemeenen en bijzonderen inhoud der bijbelboeKen , zijn zoo tastbaar ongerijmd, dat ik Niemand weet, die zijn geheele ftelzel gevolgd heeft, hoewel de meeften veel van hem ontleend hebben. In de fchriften van Edelman , van Mirabeau ; van Lessing, van Bahrdt, van Steinbart, is nauwlijks onderfchcid met het ftelzcl van Voltaire, wanneer hij van het Chriftendom fpreekt, of zich een Chriften veinst. Bijzonder heeft Steinbart (wiens Vader een der ijverigfte Voorftanders en gemoedlijkfte Veréerers. van den Heere Jesus was) tot zijne hoofdleer: „ geene verborgenheid, geen aangebooren verderf, „ geene verzoening (4)," en onderfcheidt verfchillende Theorien over de Godheid van Christus. Te weeten, naar zijn voorgeeven, „ zijn 'er in het Nieu„ we Teftament drie Theorien, dat is, drie wijzen ^ van voorflel over den per Joon van Christus, ge„ fchikt naar de kundigheid der fchrijvers, en de „ denkwijs der geenen, voor welke zij fchreeven. s, De eerfte is voor ongeleerde Jooden, en deeze vindt „ men bij Mattheus , Marcus , Lucas , Petrus , Jacobus en Judas , en in deeze Theorie vindt hij „ geene de minne fpooren van een hoogqr natuur in „Christus." — (Ook niet? in de belijdenis van Petrus, Matth. 16: 16? ook niet in de vraag, zo de Chrijïus Davids Zoon is, hoe noemt hij hem dan zijnen Heer? Matth. 22: 42: of in de beantwoording van

Ca-

(d) De voornaamüe zijner gevoelens leeze men uit zijne JPhilofopkie des Chriftendoms, afgezonderd van Bijpothefen , welke hij in het Jaar 1778 uitgaf. — Een boek vol Hijpothefen, daar bijna alles onbeweezen Vooronderstellingen en Magiftraale Magtfpreuken zijn, ongeldig in het rijk der waajf-