Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

January.

28 E U R O P I S C H E

of boven hunne orders konnen gaan. De Vergadering gefcheiden zyn-de, isdegantfche eenigheid beflooten in de TraQaaten van alliantie die 'er onder hen zyn. leder doet zyne dingen byzonder, zo als hy 't raadüam oordeelt. Geen gemeen Hoofd ,• geene verbintenis om de wil der andere Cantons te volgen; geen recht om hen daar toe te dwingen, noch hen, indien zy ze niet willen volgen, den oorlog aan te zeggen.

3. Bchalvende Cantons, zyn 'er d'Onderzaaten en Bondgenooten der Switfers. Ik meen met d'Onderzaaten byzondere Steden , welke zichofaatieenCanton, of aan verfcheidene, of aan altemaal hebben gegeeven. Aldus behoort Laufanne aan het Canton van Bern alleen ; JYiorai aan de Cantons van Bern en Fryburg gezamentlijk ; Baden aan acht verfcheidene Cantons, enz. Nu, hoewel deze Steden afnangendezyn, en dat de Switfers zorg draagen om het hen in alle de gelegentheden te doen gevoelen, hebben zy echter byzondere Overigheden, en verfcheidene treffelijke privilegiën, waarom men hen moet ontzien, en welke maaken, dat men'erin dc gelegeflthcdcn niet alle de nood» zaakelijkebyftanden afzoukonnen trekken, vermits zy zekerlijk zouden opltaan, indien men hen met fchattingen wilde belaaden, voornaamentlijk dewyl 'er niet een van die Steden is daar men Garnifoen in onderhoud. Men zou ook ten andereu niet konnen gelooven, hoe veel alle die gemeene belangen, welken een Canton heeft met een, twee ofdriezynerGebuuren, en dezen weder met anderen, de Cantons tot onderlinge inzichten verbinden. Deze combinatiën, om zo te fpreeken, byna oneindig zy nde, kan men zich naauwelijks inbeelden, tot hoe veeIe byzondere en ook zelfs verfcheidene menagementen , of ontzieningen, het ceneCanton ten opzichte der anderen gehouden is. Alle deze menagementen zyn noch befwaarlyker door het onderfchcid van Religie, daar ik in 't gevolg af zal fpreeken. Het Canton van Bern bezit, zodanig een Stad, daar niet een menfeh van de Religie is. Even eens i$ het ook met dat van Fryburg. Deze twee Cantons bezitten 'er gezamentlijk, waar afd'Inwoondcrs ook van de twee Religiën zyn. Zy ftuuren 'er beurt om beurt Gouverneurs, welken zy Bailjuwcn heeten : en men moet zien, hoe veel deze veranderingen de gedaante der zaaken veranderen, 't Geen aanmerkelijk is, isdat, 't zy dat de Katholijken ftouter zynalsdeProteflanten, 't zy dat ze door andere grondregelen werken) als het de beurt van den Katholijken Bailjuw is, hyaltyd zyne rechtenin faveur zyner Religie wat uitflrekt 't geen onderlinge jaloufyen, haat; en- wantrouwen onder den Souverain en het Volk veroorzaakt:

4.. Daar zyn de Bondgenooten der Switfer?, als by voorbeeld , Gelieve, Neuf-chatel, Confiants-, SsGal. Nu zyn'er twee zeer gewichtige dingen over deze Bondgenooten aan te merken. Het eerde is, dafcie meeilen van hen den by.ftandder Switfers grootelijks van nooden hebben „

Sluiten