Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MERCURIUS. 35

Leenen, die zy bezitten, gehouden zyn, den een eenen, den ander twee, de darde drie Ruiters, van paarden en monture voorzien» te befchikken. Maar de Switferfche Ruitery is zeer elendig; behalven dat ze, wegens alle de Cantons, naauwelijks vier of vyf duizend man kan uitleveren. Daar zyn weinige fterke Plaatfen in het gantfche Land, en noch minder Garnifoenen. Ik geloof niet,dat geheel Switferland drie duizend man geregelde Benden, en diedaadelijk op de been zyn, onderhoud.

Al'het Land in 't generaal kan niet voedfel genoeg voor alle d'Iuwoonderen befchikken, zelfs niet ten tyde der befte oogften; vermits 'er geen volkryker Land in de wereld is,en dat het meer Wey-als Koornlanden heeft. Al hun inkomft beftaat in Paarden en Kaas. 'k Weetniet, dat'er andere Waaren van belang van daan komen. En noch is het getal der Paarden heel klein. Men kan daar uit oordeelen , hoe gering ü'mkomftcn moeten weezen. Indien d'Inwoonders tamelijke goederen bezitten , 't is om dat ze met geenige fchattingen belaft zyn, en byna geene koften maaken. Men zou noch veele andere aanmerkingen over den ftaat en het beleid der Switfers alhier ter neder konnen ftellen : maar dezen zyn genoeg om de reflexien, die ik nu gaa maaken over het geen de Mogendheden, welke tegenwoordig in oorlog zyn, van hen vorderen, t'onderfchraagen.

Ziet daar het eerfte Deel dezer Memorie, waar af wy het twede, om de zaaken van deze Maand niet al te verre buiten ons gewoonlijkbeftek uit te rekken, in de toekomende zullen laaten volgen.

HET Negende Keurvorftendom had zogemakkelijk niet doorgedrongen konnen worden, ofdaarontllondenhier over noch al deze en geene fwaarigheden. Men had op den (a) 17^. Oftoberdes voorgaanden Jaars, noopende d'oprechting van het gemelde Keurvorftendom in faveur des Hertogs van Hanover, te Regensburg in het Keurvorftel.Collegie een Refolutie genomen j tegens de welke nu de twee onderftaande Verklaaringen (alseene van zynerKeizerlijkeMajefteits wege, er d'andere wegens den Keurvorft van Ments, tot nader verlichting, ingeval deRoomfch-Katholijke Linie van'tKeur-Paltfche Stamhuis kwam uit te fterven, dat alsdan de fucceflle aar de naaft - Vermaagfchapten der Augsburgfche Confeffie zo"J konnen vallen; gezien wierden.

3L 2 J&i

1695.

January.

DUITSOK-"

LAND.

Swaaiighc-

den om.

tient htt

Negende

Kcuitoi-

fteodem.

(a) Ziet 3

ituk1<yDeili>

;

Sluiten