Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MERCURIUS. ai9

ajlicamet PentificisAutoritalem, inprajudittum Ecclefiarum, quod a mente noflra prorfus alienum effe tejlamur, deliberatum decretumque e(l, pro non decreto ac non deliberato habemus , et habendum ejfe deelaramus.

Dat is.

Aan de voeten van uwe Heiligheid ned erge worpen, verklaaren wy» dat het verhandelde in <Je gemelde Vergadering, 't geen uwe Heiligheid , en des zelfs Voorzaatcn» ten hoogften mishaagd heeft, ons ten uiterften, cn meer als gezegt kan worden, leed is: en derhalven verklaaren wy , dat het geen , 't welk aldaar tegens het Kerkelyfc cn Paufelyk Gezag , tot nadeel der Kerken , 't gunt wy betuigen verre van onze meening geweeft te zyn , gedelibereerd en gedecreteerd is, voor niet gedelibereerd en gedecreteerd , zo van ons als van alle anderen , gehouden moet worden.

Dc Koning verzelde dezen Brief der PilTchoppen met eenen der zynen , vervangen in dc volgende termen, en met eigene hand gefchreeven.

Allerheiligste Vader, Ik hebbe van de verheffing Uwer Heiligheid tot het Pausdom altyd zeer veel voor de voordeden van de Kerk , en dc bevoorderingvan onze Heilige Religie, gehoopt. Tegenwoordig befpeur ik met groote vreugde d'uitwerkingen in alles, 't geen Uwe Heiligheid groots en voordccligs voor het welweezcn van het een en het ander doet. Dit verdubbelt in my myne kinderlyke eerbiedigheid jegens Uwé Heiligheid: en dewyl ik zulks door de krachtigfte tekenen, die ik kan , tracht te betoonen, ben ik vernoegd , aan Uwe Heiligheid te laaten weeten, dat ik dc noodzaakelykc orders heb gegeeven, op dat de zaaken, begreepen in myn Edict van den zden. Maart 1681. raakendede Declaratie door de Geeftelykheid van Vrankryk gemaakt, waar toe my de voorige conjunótuuren verplicht hadden , niet opgevolgd zullen worden. En wenfehende , dat Uwe Heiligheid niet alleenlyk van myne gevoelens verftendigd werde; maar ook dat dc gantfche wereld door een byzonder bewys weete d'ecrbicdigheid > welke ik Zyne groote en heilige Qualiteiten toedraag: tvvyfel ik niet, of Uwe Heiligheid zal het door alle prcuven en bewyzen van Zyne Vaderlykegenegenthcid tc mywaarts beantwoorden. Ondertuflehen zal ik niet nalaaten God te bidden, dat hy Uwe Heiligheid veele en gelukkigejaajcen wille bewaaren, enz.

Ee % De

1693.

QBobet.

Sluiten