Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

QSlober.

lio EÜROPISCHE

De Heilige Vader had dezen (a) Brief (den se/*", der voor^ gaande Maand met den Courier , dienkle Kardinal de Fourbin na het Franfche Hof had afgevaardigd, te rug gebracht, benevens de ratificatie van het Traftaat van vergelyking tuflchen de gemelde Kroon en den Heiligen Stoel geflooten) niet zo haaft geleezen, of hy beloofde , dat hy den volgenden Maandag een Confiftorie noopende d'expeditie van de Bullen der Prelaaten, die noch niet voorzien waren , zou houden. De Kardinaal bedankte demHeiligen Vader, wegens dat hy wel een eind had willen maaken van een Gefchil, 't geen den een zyner Voorzaaten had doen ontftaan, en den ander niet willen vereffenen: enbefpeurende, dat zyne Heiligheid in een goed humeur was, bleef hy in geen gebreke van de gelegentheid waar te neemen, om hem gewichtiger zaaken, als die van de Bullen der Biffchoppen, voor te ftellen. Hy trachtte hem in te boezemen, dat hy het Paufelyk gezag , en het belang van geheel Italien, te kort deed , indien hy langer dulde , dat de Keizerfchen aldaar hunne winterquartieren namen : Dat het Land gantfeh en al verwoeft zou worden , zo men hen zulks vergunde : Dat het voorgaande hem voor het toekomende moeft doen vreezen de wanorders, welke die kwalykgedifciplineerde Troupen daar ftonden aan te rechten : Dat de Keizer zich niet veel en bekreunde met alles, 't geen de Vorften, in deze zaak geinterefferd , hem mochten vertoonen ; maar dat , indien de Vader der Chriftenen wilde fpreeken, en zyne dreigementen in 'twerk ftellen , de Keizer wel zou moeten gehoorzaamen : Dat 'er in alle geval een onfeilbaar middel was om de gemelde winterquartieren te verhinderen; en dat de Koning van Vrankryk alle de noodzaakelyke onderftanden, om'er zich tegen te ftellen, aanbood. En" willende het hier noch niet by laaten, poogdehyden

goe-

(a) In gevolg van dezen Brief, door den Koning aan den Heiligen Vader gefchreeven , zei den Aertsbiffchop van Parys , uit order van zyne Majefteit, tegen de Profeffooren van de Sorbonne, dat de Koning hen de vryheid gaf van de vier Propofttien der Vergadering van den Jaare 1682, te leeren,. of niet te leeren; en dat de Syndicus van de Faculteit de Fhefes der Licentiaaten , daar deze Propofttien in achtergelaaten waren y, niet TtQH mogen weigeren te tekenen.

Sluiten