Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens OUD INDIE. 13

maakt het waarfchynlyk, dat 'er,tenzynen tyde, weinig gemeenfchap tusfchen Egypte en Indie plaats greep (r). ]

Met dezelfde duisternis als de Egyptifche, is de Gefchiedenis der vroegfle Zeeverrigtingen van Phenicie niet omgeevem Elke omftandigheid, in het chara&er en de ligging der Pheniciëren, begunftigde den geest des Koophandels. De grond, welken zy bewoonden, was noch ruim, noch vrugtbaar. Van den Koophandel alleen konden zy rykdom , of magt, bekomen. In gevolge hiervan was de Koophandel der Pheniciëren van Sidon enTyrus uitgeftrekt, en veel gewaagd: en zy gelyken, zo in Zeden als in Staatkunde, naar de groota handeldryveiïde Staaten van den tegenwoordigen tyd, meer dan eenig Volk in de oude Wereld".

Onder de veelvuldige Handeltakken der Pheniciëren, mag dien op Indie als een der grootften en winstrykften aangezien worden. Naardcmaal zy, door hunne ligging aan de Middellandfche Zee, en den gebrekkigen toeftand hunner Zeevaard, het niet konden waagen eene recbtftreekfche gemeenfchap met Indie ter Zee te openen, zette de onderneemzieke geest des Koophandels hun aan, om eenige welgelegene Havens, aan het einde van de Arabifche Golf, den Idumeëren

te

(>■) Van de plaats gemerkt [ tot hier toe , is de I Aantekening van rqbs.k.tson in den Test ingevoegd.

I.

AFDEELING.

Sluiten