Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f.

afdeeling.

2© ONDERZOEK

Zulks volbragt hy fchielyk, en, fchoon zyne vermeesteringen in Indie n'et blyken zich uitgeftrekt te hebben buiten de ftreeken door den Indus befproeid, worden wy , egter, opgeleid, om een hoog denkbeeld te vormen van de rykheid, en het getal der Inwoonderen, in ouden tyde, als wy leezen, dat de fchatting, daar door darius geheeven, bykans een derde gedeelte bedroeg van de geheele inkomften der Perföfche Monarchy {¥).

Maar, noch deeze Scheepstocht van scylax , noch de vermeesteringen van darius, tot welken dezelve aanleiding gaf, fchenken ons eene algemeene kennis van Indie. De Grieken, het éénig verlichte Volk van dien tyd in Europa, floegen weinig agts óp de verrigtingen van Volken door hun als Barbaaren aangemerkt , bovenal in Landen verre van de hunne verwyderd: en scylax hadt het verhaal van zyne Reize opgevuld met zo veele tastbaar fabel-

ag-

(F) Herodot. Lib. ÏIT. c. po - 06. Het berigt der Inkomften van de Perfifche Monarchen, door herodotus, is opmerkelyk, en fchynt rfgefchreeven uit een openbaar Register, hem medegedeeld. Volgens 't zelve was het ?■ rnfche Ryk verdeeld in twintig Satrapyen, of Landvoogdyen. De fchatting, van ieder geheeven, wordt byzonder opgegeeven , en bedraagt in 't geheel 14,560 Fub fthe Trlenten, welke Dr. arbuthnot gelyk fielt met 3.807,437 Ponden Sterling. Eene fom zeer klein voor de inkomften van dien.grooten Koning, en'die weinig overeenkomt met veele gebeurtenUfen wegens den rykdom, de pragt en weelde, van het Oosten, welke ons by oude Schryvers voorkomen..

Sluiten