Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

afdeeling.

fla6 ONDERZOEK

voet als de Venetiaanen , liep vrugtloos af ; en , geduurende het overige van de Vyftiende Eeuwe , verzorgde Venetië het grootfte gedeelte van Europa met de Voortbrengzelen van het Oosten, en dreef den Koophandel veel uitgebreider, dan men, tot deezen tyd toe, gekend hadt. ' De Staat der andere Europifche Volken was zeer gunftig aan den voortgang des Handels der Venetiaanen. Engeland, verWoest door de Burgeroorlogen, welke de ongelukkige twist tusfehen de Huizen van york en lancaster verwekte , hadt naauwlyks begonnen de aandagt te wenden tot die voorwerpen en bedryven , waaraan het zyne tegenwoordige Rykdom en Magt heeft dank weeten. — In Frankryk werden de heillooze uitwerkzels nog gevoeld van de Engelfche wapenen en overwinningen , en de Koning hadt de magt, het Volk de lust, niet gekreegen, om de neiging des Landzaats te wenden tot werkzaamheid en het voortzetten van de kunften des Vredes. —— De vereeniging der onderfcheide Koningryken van Spanje was nog verre van voltooid; eenige der vrugtbaarfte Landfchappen ftonden nog onder de Heerfcbappye der Moor en, met welken de Spaanfche Vbrften geduurig kryg voerden; en, uitgenomen by de Cataloniers, ■ lloeg men luttel agts op buitenlandfchen Handel. — Portugal, fchoon het reeds de loopbaan van ontdekking was ingetreeden , aan welker einde het zulk een heerlyken prys behaalde, hadt 'er die vordering nog

niec

Sluiten