Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter INLEIDING E. 13

Wy hooren fpfeeken van foortgelyke ontdekkingen in Auvergne, in den Staat van Venetië, en op verfcheiden andere plaatzen. Met één woord, hoe meer waarneemingen men doet, dies te meer zal men vinden, dat de Vuurbergen in alle gedeelten der waereld hunne rol gefpeeld hebben, en met meerdere werkzaamheid dan men zich tot nog toe verbeeld had f*).

De oude Romeinen hebben,naar het fchynt, niet bemerkt, dat de grond, op welken hunne Hoofdftad gebouwd was, duidelyke blyken gaf van vuurbraakende uitberftingen. Men vindt 'er ook gedenktekenen van de werkinge des waters. In verfcheiden gedeelten van deeze vermaarde Stad, en van derzelver nabuurfchap, worden Zeefchelpen in overvloed gevonden.

Wanneer ik deeze waarneeming mynen Vriend, den Heere de saussure, medegedeeld , en hem ter zelfder tyd myn leedweezen betuigd had , dat ik den grond te Rome niet naauwkeuriglyk had kunnen onderzoeken, had hy de goedheid van my te belooven, dat hy zyne aanmerkingen daarover my wilde toezen-

(*) Zie de Aantekening V.

Sluiten