is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarneemingen over de vuurbergen in Italie, Sicilie, en omstreeks den Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN VESUVIUS, IN 1779. 219

tot onze verbaazing, oogenblikkelyk ten uitvoer bragt, en met zo ■ weinig moeite, dat wy hem volgden, zonder ons te beraaden; hebbende geen ander ongemak gevoeld, dan het geene veroorzaakt werd door de geweldigheid der hitte aan onze becnen en voeten. De korst der lava was zo dik en taai, behalven dat zy bclaaden was met uitgebrande brokken (*) en fiaria, dat ons gewicht 'er niet den geringften indruk op maakte, en haare beweeging was zo.langzaam, dat wy geheel niet in gevaar waren van ons even, wigt te verliezen,en 'er op te vallen. Evenwel behoort deeze proef niet genomen te worden, dan in gevallen van weezenlyke noodzaaklykheid; en ik maake 'er gewach van alleenlyk met oogmerk om de mogelykheid van ontkoominge aan te duiden, indien namaals iemand op zulk eenen tocht, als de onze was, het ongeluk mogt hebben van tusfchen twee ftroomen van lava ingelloten te worden.

Op deeze wyze ons ontflagcn hebbende van de lastige hitte en van den rook, gingen wy langs de rivier van lava en derzelver kanaalen op tot de bron zelve,op den afftand van

niet

(*) Cinders.