Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22ö de U I T B E R S T I N G

gelyk ik uit geloofwaardige berichten vernomen hebbe, de hitte onverdraagelyk, en werd ook zeer duidelyk gevoeld te Palma en Lauro, plaatzen, die veel verder van den Vefuvius: zyn. afgelegen dan de eerstgemelde. Fyne asch, van eene roodachtige kleur, viel zo dik te Somma en te Ottaiano, dat zy de lucht dermaate verduisterde, dat men de voorwerpen niet konde onderfcheiden op den afftand van tien voeten. Lange draaden van eene tot glas geworden ftoffe, gelykg efponnen glas, waren vermengd onder,en vielen met, deeze asfche (*); en de zwavelachtige rook was zo ' ge-

(*) Geduurende eene uitberftinge van den Vuurberg van het Eiland van Bourbon in den jaare 1766, waren .etlyke [Engelfche] mylen lands, .op den afftand van zes mylen [of uuren gaans] van dien Vuurberg, bedekt met een buigbaar, haïrfyn, geel glas, zommige van welks draaden twee of drie voeten lang waren , met kleine glasachtige bolletjes op eenen kleinen afftflnd van elkander. De Graaf de buffon toonde my een gedeelte van dit hairftn en buigbaar glas, het geen bewaard wordt in het Koninglyke Mufteum te Parys, en volkomen gelykt naar de draaden van tot glas gebrande ftoffe, die, geduurende deeze uitberfting, te Ottaiano, en op andere plaatzèn aan den rand van den Vefuvius, nedervielen. Sorrentino maakt, in zyne IJloria del Vejuvio , uitgegeven te Napels

Sluiten