Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in ITALIË, 1783. 501

gcwasfen, nedervielen en nog tegenwoordig blyven op den bodem der kloove. Deeze zonderlinge gebeurtenis verdiende, myns oordeels, aangetekend te worden, maar is niet gemaklyk met woorden te befchryven. Wanneer de tekeningen en platte gronden der Academie in het licht worden gegeven, kan, misfchien, dit bericht (zo onvolmaakt als het is) zyne nuttigheid hebben: indien myn tyd het had toegelaten, zoude ik zekerlyk eenen Tekenaar met my na Calabrie genomen hebben. In een ander gedeelte van den bodem der kloove is een berg, beftaande uit denzelfden kleigrond, die waarfchynelyk een deel geweest is van de vlakte, maar door eene Aardbeevinge in eenig vroeger tydperk los gemaakt. Hy is omtrent 250 voeten hoog, en, aan zynen voet, omtrent 400 voeten in de middellyn. Dceze berg, gelyk goede getuigenisfen bevestigen, is bykans vier [Engelfche] mylen in de kloove na beneden gereisd; zynde door de Aardbeevinge van den sóea van Sprokkelmaand in beweeging gebragt. De menigvuldige regen, welke op dien tyd viel, het groote gewicht van de versch losgcfcheurde brokken der vlakte, welke ik achter deezen berg opeengehoopt zag liggen, de li 3 na-

Sluiten