Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in ITALIË, 1783* 503

plaatzen en te Cafal Nuovo en te Terra Nuova geoeffend te hebben. De verfchynfels, welke door de Aardbeevingen in andere deelen der vlakten van Calabria Ultra vertoond zyn, hoewel van denzelfden aart, zyn beuzelachtig in vergelykinge van die, welke ik nu befchreven hebbe. De barakken, opgericht voor de overgebleven Inwoonders der oude, maar nu in puinhoopen liggende, Stad Oppido, Zyn op eene gezonde plek, omtrent eene [Engelfche] myl van de oude ftad, alwaar ik den Baron van dit Gewest, den Prins van cariati nuttiglyk bezig vond in het byftaatt van zyne ongelukkige onderzaaten. Hy toonde my twee meisjes, het eene omtrent zestien Jaaren oud, dat elf dagen, zonder voedfel, gebleven was onder de puinhoopen van een huis te Oppido; het had een kind van vyf of zes maanden oud in de armen, het geen op den vierden dag ftierf. De meid gaf my een duidelyk bericht van het geene zy geleden had; dewyl zy door eene kleine opening licht ontving, had zy eene naauwkeurige rekening gehouden van het getal der dagen, geduurende welke zy was begraven geweest. Zy fcheen in geenen kwaaden ftaat van gezondheid te weezen, dronk li 4 vrv-

Sluiten