Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504 De AARDBEEVINGEN

vryelyk; maar had nog moéite om eenige vaste fpys door te zwelgen. Het andere meisje was omtrent elf Jaaren oud; zy bleef niet meer dan zes dagen onder de puinhoopen; maar in eenen zo bepaalden en benaauwden lichaamsftand, dat eene haarer handen, die tegen haare wang gedrukt was, bykans een gat door dezelve geboord had.

Van Oppido reed ik, door hetzelfde fchoone Landfchap en vernielde vlekken en dorpen na Seminari en Palmi. De huizen der eerstgemelde plaatze waren niet te eenemaal in eenen zo verwoesten toeftand als die der laatfte, welker ligging laager en nader aan de zee is. Veertienhonderd menfchen verlooren het leeven te Palmi, en alle doode lichaamen zyn 'er nog niet wechgebragt en verbrand (*),

ge-

(*) [Ik weete niet, dat men in Calsbrie de oude gewoonte van de Jyken te verbranden, die anders algemeen is afgefcbaft, waar de Christelyke Godsdienst is doorgedrongen, behouden hebbe. En in zulk eenen ellendigen toefland, als waarin men zich ten deezen tyde aldaar bevond, was het begrattven der opgedolven fyken zekerlyk veel' gereeder en tevens minder kostbaar dan het verbranden. Ik zoude daarom van gedachten zyn, dat in het oorfpronklyke eene drukfeil i's ingefiopen, en dat in plaatze van bumt, moet ftaan burted,óat begraaven betckent.3

Sluiten