Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in ITALIË, 1783. 505

gelyk op de] meeste der andere plaatzen, welke ik bezocht hebbe; want ik zag zelve nog twee opncemen, terwyl ik 'er was, en ik zal nimmer de naare gedaante vergeeten van eene vrouwe in rouwgewaad, zittende op de puinhoopen van haar huis, en met een angftiglyk gretig oog eiken flag van de houweelen der arbeiders volgende, die bezig waren met het opruimen der puin; in hoope van het lyk van een geliefd kind te zullen wedervinden. Deeze Stad was eene groote marktplaats van olie, waarvan meer dan 4000 vaten in -de Stad waren ten tyde van derzelver verwoestinge, zodat, dc vaten en kruiken gebroken zynde, eene rivier van olie, geduurende etlyke uuren, uit dezelve in de zee liep. De geftorte olie, gemengd met het koorn der graanzolders , en de rottende lichaamen hebben eene merkbaare uitwerking op de lucht gehad. Ik vrecze, dat, wanneer de hitte toeneemt, dit doodlyk kan worden voor het ongelukkige overfchot der Inwoonderen van Palmi, die zich, naby de verwoeste Stad, in barakken onthouden. Myn gids verhaalde my, dat hy hier door den eerften fchok in de puinhoopen van zyn huis was begraven geworden, en dat hy, naden twccIi 5 dcn»

Sluiten