is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDE. Hl. Deel VI. Boek. 447

Helt, zal men, door de bovenftaande reeks, den Logarithmus van .Tf, of fg, bekomen; en zo men daarby den Log. van iö , die bet viervoud van dien van 2 is , optelt, zal men dien van 1/ verkrygen. Deeze is de handeiwyze volgens welke men tot het oogmerk kan geraaken , om de Logarithmen der eerfte getalten te vinden, mits men die der 10 eerften vau de natuurlyke reeks benend hebbe.

Het is noodig aan te merken , dat de Logarithmen, welke men volgens deeze Leerwyze vindt, geenszins die der gewoone Tafelen zyn. Om die reden worden dezelve Hyperbolifche Logarithmen ge« noemd ; maar zy itaan tot die der gewoone Tafelen in eene ftandvastige reden , naamlyk die van 2,3025850 tot i.oooocoo. De reden hiervan is, dat men in de famenftelling der gewoone Logarithmen by den aanvang onderfteld heeft, dat die van ïo was 1.0000000, doch door de berekening, op de voorgaande Leerwyze gegrond, vindt men voor denzelven 2.3055850. De Logaritkmen, welke men Hyperbolifche noemt, zyn die welke uit de berekening der Inhouden van den gelykzydigen Hyperbool tusfehen de Afymptoten ontftaan: de Logarithmen .ier Tafelen vertoouen de Inhouden van een Hyperbool* wiens Afymptoten onderling eenen hoek van 540 «ó1 maaken. Doch even als de Ichouden van die beide Hyperbolen op gelyke Abfcisfen onderling ftaan in eene ftandvastige reden, welke die van hun grootfte Parailelogram , tusfehen de Afymptoten befenree» ven, is, zyn desgelyks de Hyperbolifche Logarithmen en die der Tafelen in eene ftandvastige reden, naamlyk van 2.3025850 tot 1.0000000, of van i.ooooooo tot 0.4342944: dus kan men de eene foort van Logarithmen gemaklyk tot de andere overbrengen; naamlyk de Hyperbolifche tot die der Tafelen, als men de eerften door 2.3025850 deelt , of, in tegendeel, die der Tafelen tot de HjperbO' lifche, als men de eerften met 2.3025050 vermeenigvuldigt , of door 0.4342944 deèlt,

Gg 4 III.