is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDE. III. Deel. VI. Boek. 451

Boeken van de Hooge Meetkunde over, als de Meetkunde van Defcartes, en de Rekenkunst der on. 'eindigen yan Wallis. Toen hy deeze Werken las, bepaalde hy zich niet flegts tot het oogmerk orn dezelven te verftaan ; maar, daar hy zyne inzichten verre buiten die des Schryvers uitbreidde , deedt hv, als by gelegenheid, eenen ruimen oogst van ontdekkingen. Aldus kwamen hem zyne eerfte 4naUtifche vindingen voor den geest, zo als men zien zal uit het verhaal, 't welk wy daar van zullen doen. : ■' ..■

Het leedt niet lang of de verdienste van den Heer Newton werdt aiömme bekend. De D. Barrow , een zo goed kenner van zodanige ftoffen, leerde hem kennen , bewonderde hem , en hielp hem in zynen Post van Hoogleeraar te Cambridge, na alvoorens zelf afftand daarvan gedaan te hebben. Hy hadt toen nog flegts zeven-en-twintig jaaren be. reikt; maar hy was reeds in 't bezit, en zelfs federt eenige jaaren , van twee zyner fchoonfte ontdekkingen , naamlyk zyne Theorie van het licht, en zyne F/ax/e-Rekening. Hy begon toen de eerfte te verklaaren in zyne Gezichtkundige Lesfen ^ een verheven Werk, zo door de navorfchingen der Gezicht- en gemengde Meetkunde , welke daar in verfpreid zyn, als door die nieuwe Theorie, welke het hoofdönderwerp daar van is. In den zelfden tyd bragt hy zyne Verhandeling, getyteld Leerwyze der Fluxien, in orde, met voorneemen om dezelve, te geiyk met de voorgaande, ten eerften in 't licht te geeven. Maar de voorbaarige tegenwerpingen, welke van verfcheide zyden tegen zyne Gezichtkundige ontdekkingen ingebragt werden, zo dra hy den korten inhoud derzelven in de Tranfa&ien aangekondigd hadt, deeden hem van zyn voorneemen afzien. Meer bevalligheids vindende in rust dan in eere en roem , hieldt hy ze beiden verborgen* Ontelbaare ontdekkingen, en verfcheide Gefchriften zyn het werk van dien tyd, toen hy te Cambridge de Wiskunde leeraarde, onder anderen zyne WH*

#«39