Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDE. III. Deel VI Boek. 525

als onvergelykelyk te befchouweD , zo als een zandkorreltje met de Spheer der vaste Sterren vergeleeken zou zyn , kreukte hy de zekerheid zyner Rekening. Maar het byvoegfel , 't wélk hy eerlang op'dat antwoord liet volgen, is meer voldoende. Hy toont daar in aan, dat hetgeen hy de op. zichtelyke verfchillen van de Abfcisfe en den Ordi. tiaat noemt , in niets anders beltaat als in betrek, kinken tusfehen eindige grootheden, betrekkingen welke door de Ordinaten eener Kromme verbeeld kunnen worden; en naardien deezen, (als deeze nieuwe Kromme niet in eene aan den As evenwydige Lyn verëndert) haare verfchillen zouden hebben, zullen die verfchil'en de tweede Ordinaten van de eerlle Kromme zyn, en zo ook met de derde en vierde, enz. als dezelve door de natuur van deeze eerfte Kromme plaats hebben. Ondertus. fchen nam Nieuaentyt hier in geen genoegen. Hy antwoordde door een nieuw gefchrift s), dat, even als de voorige gefchriften , niets anders dan een famenweeffel van ongerymdheden is. Dezelve werden gegispt door de Heeren Bernoulli en Herman, welke aantoonden, dat die beftryder van de Differentiaal-RtVinmg niet wist wat hy zeide.

'De Heer Rolle (t) zou voor de Differentiaal. Rekening een geduchter vyand geweest zyn , als de gevolgen van zyne onderneeming aan zyne drift beantwoord hadden. Hy was, om zyne afbeelding mee weiuig woorden te fchetfen, een bekwaam

(7) Confid fecunda circa calculi diff. ufum. Amftel, 1696.

i" 8°- , „, .

(c) Rolle (Michel) gebooren ivAmben in Neder Au vergne in i6"2, is in 1719 overleden. JVien heeft van hem eene Verhandeling over de Algebra (i6c-a in-40.). eene Leerwyze voor de oplosfing der onbepaalde Voorftellen (1609 1114".), Memorien over het omgekeerde der raaklynen (1701), en eenige andere gefchriften, welkers duisterheid dezelve in de vergetelheid heeft doen vallen. Zie zyne levensbefchryving in PHift* de CA:ad Roy. des Sciences, ann. 17*9Mm 3

Sluiten