Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN MANDRIN. aa

zyn geluk niet en zoud konnen hebben te erende werpen. De oudde lachte en gekte dikwils met de jongde , en uyt fchimp noemde zy haer bywylen Mevrouw de BarorteUe Izaura weende bedektelyk zonderz.cn te durven beklaegen , doch ten langen leden openbaerde zy het aen haeren Mmnaer. deézen haede hem om'er kennis van te geeven aen Roquairol, den welken deeze gelegentheyd vlytiglyk waernam om zich dienL te toonen aen zynen Meeder, met zyne belangen met de geéne van zyn eygen te verbinden of t'faemen te voegen ftelde aen zynen Meeder voor van hem ingang trachten te bezorgen in dit huys, van hem aen ce-kondigen als eenen Edelman en van zyne Vrienden, en van zich dan te deunen op hem vóór het gevolg van de zaeke. Den Kapiteyn en den Luytenant begaven hun op de reys met eene behoorelyke toerufting men had geen kwaed vermoeden van loothevd. Izaura^ vermaek in't zien van haeren Minnaer; haere Zuder fcheen gevoelig te zyn over de zorgvuldigheyd van deézen Vremdding , ende hy en mishaegde haer ook niet. Het deugdzaem gelaet twelk zy willen te toonen en fcheén niet vallen ofte sedudeértte zyn. Mandrin keerde er alleen Se toe , en Jraegde het verlof om zynen

Sluiten