Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&9 HISTORIE

men lictelyk over. Onze twee Krygs-helden, de welke heel d'Helle niet en zoude verfchrikt hebben , beefden op 't hooren der ftemme van eenen Bedrieger; fy jcheenen nochtans nog een goed en ftandvaltig selaet te toonen , en gingen met genoegzaeme ftoutigheyd binnen in de verlaetene kamers en donkere onderaerdfche plaetien, maer het en was nochtans niet meer met de zelve onbevreeftheyd die zy in 't aenkomen eetoont hadden, en Roquairol verftond wel haeft dat zy niet véél en zogten van nieuwe gefchillen met de Duyvels t'hebben. Ondertuflchen kwam den nacht aen; Roquairol ver^ezelfchapte hun tot aen den voet des Bergs, met hun fpreékende van Verfchynmgen! van Spooken, Betooveringen, vremde Gezichten en van al de verfchrikkenfte leucrenen die hem in de gedachten konden komen, of zyn verftand hem ingecven.

Onze twee Krygs-lieden deéden het verhael van al 'tgeén zy gezien hadden, met eene krachtige uytdrukkinge, maer zy en konden het niet doen gelooven, zy waeren vóórkomen. Hunne redenen en deeden met meer indruk, als de geéne van deéze praeters of klappaerden die alles hebben gezien, die de helden geweéft hebben van de daeden die zy verkoopen, en die men wel by

gedooging

Sluiten