Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£4 de FRANSCHE SPION.

bruik, dan in zaaken van een huislyken aar:, welke gecnen invloed hebben op bet algemeene welzyn. Dus liet hy uit zyne kamer het bed van zynen Gouverneur wegneemen, doch verklaarde tevens te begeeren dat de Hettog de ch/rost, of, by deszelfs afweezigheid, zyn Onder-Gouverneur, geduurende de drie eerstvolgende jaareu, in zyne kamer fliep. Hy volgde hierin het voorbeeld van zynen Over-Grootvader lodewyk den xiv. Alle avonden wierdt in het vertrek van zyne Majefteit een Paviljoen geplaatst, en 's morgens weggenomen.

Het overlyden van den Hertoge van orleans, Eeiften Staatsdienaar , bragt lodewttk den xv in de noodzaakelykheid om over eene zaak van meerder aangelegenheid zyn gevoelen te verklaaren. Zich zeiven te jong oordeelende om de klem der regeeringe te aanvaarden , viel zyue keuze op den Hertog van coNDé, hoofd van dat doorluchtig Huis. Indien deeze keuze niet de heüzaamftewas, zy kwam volmaakt overeen met de regels van welvoegelykheid. De wyze, welke hy, in weerwil van zyne jonkheid, op zyne eigen zaaken ftelde, gaf een gunflig vermoeden omtrent zyn beftuur van 's Lands middelen; en vei mits hy zeer ryk was, verbeeldde men zich, dat hy zich niet zou bekommeren om nog ryker te worden. De vérwarde ftaat van 's Lands penningen vorderde

Sluiten