Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 de FRANSCHE SPION, ontvangen hebbende aangaande de vvyze der volvoeringe van zyn ontwerp, mids de welvoege. lykheden, welke de waardigheid van den perfoon eischte , en de omftandigheden toelieten , wierden in agt genomen, beraamde zyne fchikkingen. De Opera was reeds aangegaan ; de ingang in de zaal was toenmaals in een flraat, welke dood liep. De Pretendent verfcheen, en ftraks wierden alle toegangen geflooten; hy was een gevangen man eer hy het wist. De vaudrueil kondigde hem zynen last aan en vertoonde dien in gefchtift;hy veizogt verlof om hem te betasten; doch de Pretendent verzette zich daar tegen, en gaf zyn woord van eere dat hy geene wapens hadt. Men voerde hem in een koets na Fincennes, alwaar een avondmaal was toebereid. Hy zag de tafel flegts voor een enkel mensch gedekt, en verzogt den Heer de vaudrueil en de andere ktygshoofden om met hem te eeten. Hier bleef hy drie dagen; daarnaa wierdt hy vervoerd na Pont de Beauvoifm; dit benam hem allen lust om in Frankryk weder te keeren.

Geheel Parys was misnoegd over deeze han. delwyze; dit was bet eigenlyk tydftip, zints 't weik die algemeene veragting van den Oppervorst en de Matres zich begon te openbaaren, welke vervolgens aUengskens toenam. De eerfte, den klem der regeeringe aan de andere afftaande,fcheen

zy.

Sluiten