is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o HET BOEK DER PSALMEN.

En mijn mond moet van geflacht tot geflacht uwe waarheid bekend maaken.

Uwe goedertierenheid, zeg ik, zal eeuwig 3 verfterkt worden,

En in den Hemel bevestigd gij deze uwe waarheid:

Ik heb met mijnen uitverkooren een verbond ge- 4 maakt,

En mijnen knegt, David, een eed gezwooren. Ik zal uwe nakomelingen eeuwig bevestigen, $ En uwen throon van geflacht tot geflacht behou» den.

De Hemel zal uwe verborgenheid, Jehova, 5

En

te geeven: men kon zelfs aan beroemde Dichters van dien tijd, welke van Serach afdamden, deze met zo veel roem bekende naamen als bijnaamen gegeeven hebben. Ook komt het mij gevaarlijk voor, om uit de geflachtregisters in het Boek der Chroniken, die onuitfpreekelijk flecht af'gefchreeven tot ons gekomen zijn, iets in andere, beter afgefchreeven boeken des Bijbels te veranderen, inzonderheid daar zelfs in deze beide verfen , waarop het aankomt, 1 Chron. II: 6, 7. één fchrijffout in een naam, en dan eene aanmerkelijke uitlaating in 't oog fchijnen te vallen.

Men mag dan van Ethan en Heman denken, wat men wil, dit komt mij waarfchijnelijk voor, dat beidePfaimen onder Hiskias gemaakt zijn: want om voorzeggingen te bevatten, fchijnt de inhoud te duidelijk en gefchiedkundig te zijn.

vs. 6. uwe verborgenheid] Terwijl ik niet doorzien kan, hoe gij uwe belofte vervullen zult, zo overziet het de Hemel reeds, en prijst uwe verborgenheid. Het was in de daad ten dien tijde, dat Jej'aïas aan Hiskias den dood moest bekend maaken, en de zegepraalende^^yr/V'rj niets minder dan de verwoesting van het Joodfche rijk en de ganfche

uit-