is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CX. PSALM. 177

Zet U neder aan mijne regte hand,

Tot

daarvan heb ik in 't evengemeldeCo/Z^Vaangeweezen, en nu ben ik nog meer verzekerd geworden, nadien mijn vermoeden door handfchriften bevestigd is. In het Kasfelsch Handfchrift betekent het woord, ook volgens de Joodfche punten: tot den. Heere. Deze is hier dezelfde Heere, die in 't vijfde vers onder dezen naam gemeld wordt. De Heere fpreekt tot den Heere, of Jehova tot Jehova. Die Koning te Zion, uit het geflacht van David, of de eeuwige Priester over het heiligdom van Melchifèdek, die ons hier befchreeven wordt, is de Heere zelf, dat is, hij is de waare God; want deze naam, (in 't Hebreeuwsch, Adonaï) wordt aan geen ander dan den waaren God gegeeven , en is van dezelfde betekenis als Jehova.

Zet u neder aan mijne regte hand] Deze fpreekwljs is ontleend van Gods verblijf in 't heilige der heiligen, boven de Arke des Verbonds, daar, alleen, aan den anderszins alles vervullenden God eene regte en linke hsnd kan toegefchreeven worden. Geen fterveling mogt ónderneemen, om in dit binnenfte heiligdom in te dringen, uitgenomen alleen den Hoogenpriester, die alle jaaren éénmaal, niet zonder vrees voor den dood, (want deze zou op den minften misflag in de plechtigheden gevolgd zijn,) met het zoenbloed in deze fchrikkelijke en heilige duisternis intrad. Zig geheel in 't heilige der heiligen neder te zetten, zou eene ongehoorde vermetelheid geweest zijn : maar naast de Cherubijnen, aan de regte hand van den onzigtbaaren God, die op dezelve woonde, zijne zitplaats te neemen, zou het zelfde geweest zijn, als zig voor God uit te geeven, en als God te willen laaten aanbidden; want alle de gebeden der Israëliten wierden zonder eenig verder zigtbaar voorwerp na het binnenfte heilgdom gewend, en wel na de Godheid, die aan de westelijkfte zijde haaren throon op eene onzigtbaare wijze had. Wanneer Jehova nu tot den Heere (den Koning en Priester uit Davids geflacht) M zegt: