Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 DE SPREUKEN VAN SALOMON.

yen. | Kom niet op het pad der ondeugen- IA den, en treed niet op den weg der boozen : | 4 zijt daar verre af, gaa denzei ven niet fchuins T * over, vermijd hem, en gaa voorbij. I Want ï£ zij flaapen niet, zoo zij geen kwaad bedree. ven hebben, en de flaaperigheid vliedt hunne oogen, als zij geen ongeluk bewerken kunnen. | Zij eeten onrechtvaardig 17 brood, en drinken gruwelijken wijn. I De 18 weg der rechtvaardigen is als het licht des dageraads, dat gefladig toeneemt, en vol. komen dag wordt: | die der onrechtvaardi- 10 gen, als de nacht, zij weeten niet, waar zij vallen zullen, j

Mijn

vs. 15. gaa denzelven niet fchuins over.,1 Het

fiérd2 'r S 'C VOlge"de V™ n°S ^ fierd wordt, Js van een pad ontleend, daar zig

moordenaars ophouden. Die voorzigtig is, zal de

zen gevaarlijken weg in een bosch', niet alleen

met verkiezen, maar dien zelfs niet op den afftand

van eenige fchreden naderen, noch daar over gaan

als er eenige andere weg doorliep. Desgelijks moei

ZZV™ °0ki V°°r dC ged"gfte deelnfeming aan zonde en onrecht wagten, en dezen weg der moordenaars, van verre, met fchrik laaten lifee„ vs. 16. Zie Cap. I: n_i8. Ëb "

„/tr i7' &#we*Mp I0,y«-] Het zinnebeeld is mogelijk weldaarvanontleend.dat men,zomwülen ïPnflnhe,nMVe!ring!n H verfoej^Üke fchelmftukken; tin tlè % °"der 'ien. wij» gemengd , en gedronken heef Zie het Crittsek Collegie over delödea PJalm, bl. (Hoogd.) ^8, 169.

vs. 18, 19.] De ééne weg is zeker, de andere hoogst gevaarlijk: in 't begin is hij nog draaeliik maar wordt geftadig duisterer en gevaarlijker- men betreedt hem bij de fchemering, èa pp deze volgt een duistere nacht. &

Sluiten