is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aenmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s3o Het EERSTE BOEK van SAMUEL,

ren uit, O) propheteerde, voor Samuel, en lag Cd) daar, ongekleed, O) den ganfehen dag en den ganfehen nagt. Daarom vernieuwde men toen het fpreekwoordj is Saul ook on* der de Propheeten?

Cap. XX.

Laatste pooging van Jonathan, om David, met zynen vader, te verzoenen; doch dit mislukt zynde, raadt hy hem zelf het vlugten aan.

XX,

Ondertusfchen vloodt David, uit Rama, (ƒ) i

kwam,

liegen bleef, en zig dus alleen in dien zin als propheet, • gedroeg, in welken zulks Cap. 18: v. 10. Cs) voorkomt. Maar er is hier niets, het welk zoodanig een onderfcheidaanduide, tusfehen't geen zynen boden, (die tog geene aanvallen van zwaarmoedigheid hadden ,) eu t ceen hem zeiven overkwam. Ook zou het, te deezer geleegenheid, vernieuwd, of weder te pas gebragt fpreekwoord alsdan in 't geheel niet te pas gekomen zyn. ' Cc) D- i: hy lei zyne wapenen, zyne opperkleederen, alles wat tot zyne koninglyke waardigheid behoorde, eu hem van de propheeten onderfcheiden kon, af, zig dus «et de overigen volkomen gelyk (lellende; het geen door de woorden ook hy fchynt te worden aangeduidt.

Cd) Hctzy uit eerbied, het zy als in verrukking zynde of wel uit enkele vermoeidheid.

(e) Dat deeze uitdrukking zeer wel kan worden opsevat in den zin, welken wy er, indevoonge aant. (c) aan gaven, vindt men nader en met voorbeelden betoogd, bv den Heer Chais t. d. p.

f f ) Davil kon de onbeftendigheid van Sauls character te wel, omniette weeten, wat hy te vreezen had, 900 ras de eerste indrukken zouden over zyn; weshalven