is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aenmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83* Het EERSTE BOEK van SAMUEL.

de! CO Daarop zeide Jonathan; wat wenfcbt 4 gy dan, van my, ik zal bet doen. David her- 5 vatte; morgen is het nieuwe maan, (£) dus ik dan aan de koninglyke tafel zou moeten fpyzen-, maar geef my nu verlof, zo zal ik my, tot aan den derden avond, op het veld, verborgen houden. 6 Wanneer my dan uw vader mist, zoo zeg, dat

ik

(O De Heer Michaëlis meerit ook dat Jonathan nu afweezig geweest was, en zulks dikwils zyn moest, maar Cap. 13: v. 1, 2. Wanneer derhalven, zegt hy, Da. vid hem nu verhaalde, dac Saul zyne werpfpies op hem uitgefchootenhad, zoo dat dezelve in den wand was blyven iteeken, zag hy dit alleen aan , als eenen nieuwen aanval van de zwaarmoedigheid des ongelukkigen mans; en hieldt het overige, voor misverftand en bloot vermoei den. Ook zal Saul, toen hy David, naar 't hof, liet haaien, er wel niet by hebben laaten zeggen , dat het was om hem te dooden; maar misfcheien daar by een oogmerk van verzoening , wegens 't voorgevallene, doen voorwenden. Hoe zeer hy hem niet eer in handen zou hebben gehad, ofhy zou 't voorneemen hebben ter uitvoer gebragt, waartoe hy al dien toeftel gemaakt had. Althans ziet men, uit het 5. vs. dat David des niettegenstaande nog aan Sauls tafel verwagt werdt.

fk) Het fchynt, zegt de Heer Michaëlis, dat er, op de nieuwe maan, als zynde dezelve een feest voor de Ifraëlieten, ten hove eenen maaltyd aan de voornaamste hovelingen gegeeven werdt. Misfchien wel was het een offermaal; en dit is my temeer waarfchynïyk, uit het geen wv by vs. 27. zullen opmerken. Wel is waar, naar Mozes wet mogt nergens anders, dan by 't Heiligdom, geofferd worden ; maar in dit ganfche boek zien wy, dat deeze wet, te dier tyd, zeer weinig in agt genoomeu werdt. Dus wordt in 't volgende vaars voorgegeeven, dat Davids familie , op dien feestdag , een jaarlyks offer jiieldt , te Bethlehem; invoegen dit ten minsten mets, pngewopns zyn moest."