Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. XX. m

Jehova! f>) Ook nam Jonathan David hW op 17 eenen eed af; zoo verging zyne liefde, tot hem, want hy beminde hem, gelyk zyn eigen zeiven, f» Wyders voer Jonathan nog voord: 18 morgen is het nieuwe maan, wanneer uwe plaats dan ledig blyft , zal men u mis fen. Wagt ia derhalven, tot overmorgen, en begeef ü, ter plaat* Je daar gy u verfteeken zult, diep in de bosje baadje, en wees, ten dage als het volgende gebeuren zal, onder aan den voet van den fteen Ezel. (w) Ten dien zelfden derden dage nu zal 20 tk driepylen, naar dien fteen, als naar een doelwit,

naar 't wreede ftaatsregt der Afiatifehe koningen, handelen zou, om al wie, by mooglykheid, eenige aanfpraak, op den troon, kon maaken, geheel en al uitteroeijen. v»n V ^mm.gen pasfen dit toe, op de vyanden, welken David aan 't hof had, en die, door hunne valfche bcfchuldigingen , den koning , tegen hem , aanWt ten! Anderen op de vyanden, die zig, by vervólg van yd tegen David, zouden kunnen verheffen, wannier hyéens koning zou zyn, al waaren dezelven dan ook, uit jonathans e.geafkomehngen, gefprooten; gevende hy daar door zy-

David en zyn hu.s mogten verbonden blyven, even zoo als hy zelf aan David verbonden was; wel mogendeZden, dat zy anders de verdiende ftraf zoude draagen.

CjO Daarom wilde by niets verzuimen , om het verbond, tusfehen hemen David, door de plegtigfte en fterkfte bevestigingen, onverbreeklyk te maaken. David bleef er ook getrouw aan, zie 2 Sam. 9: v. 1 &c. De Heer Hezel verklaard het dus; „ eft Jonathan bezwoer David „ nogmaals, dat hy hem liefhebben zou, wyl hv hem „ beminde, gelyk zyn eigen zeiven"

h ^ ïï? ,hoogd- Azel' Van waar deeze fteen, zegt zelve hLP LChaè'liS' die" naamgekreegen had, of wat 52 zelve beteekent, wage ik niet te bepaalen; zelfs is men

het,

Sluiten