is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. XI. iof

hcoren oordeel vellen; j maar hij zal naar 4 gerechtigheid den armen recht doen , en naar billijkheid voorde onderdrukten inden lande het vonnis uitfpreken. Landen zal hij Haan, en zijn mond zal de ftaf zijn, en met zijn woord zal hij de fchuldigen dooden. | Met gerechtigheid zal hij zich omgor- 5 den. | Dan zal de wolf bij het lam binnen 6 treden, en het phanterdier gerust bij den geitenhok nederliggen; kalveren, leeuwen en gemeste fchaapen zullen onder elkander gaan, en een klein jongsken zal ze uitdrijven. | De koe en beer zullen te zamen weiden en hunne jongen bij elkander liggen: 7

de

vs. 4. Landen zal hij flaan, en zijn mond zal de ftaf zijn] De gewisfe vervulling van zijne rechterlijke uitfpraken wordt hier befchreven. Letterlijk: met den /laf zijns monds zal hij het land jlaan.

vs. 6—9. Een beeld uit de Fabel van den ouden gulden tijd genomen, in welken 'er geene verfcbeurende en vergiftige dieren waren , maar alles onfchadelijk geweest moet zijn. JMa de wegneemibg van het beeld, isdemeening: onder zijne regeering zullen de beledigingen belet worden, en dat niet zo zeer door de hardheid derftraffe, als wel, naarzv. 9. door kennis van God, en eenen zedenverbeterenden Godsdienst. Dat 'er in 't geheel geene misdaden zouden begaan worden, is de meening wel niet; alle zodanige tekeningen hebben iets overdreevends. Dit beeld is vermoedelijk de helft mijner lezer.en uit de Latijnfche Dichters bekend, en die een paar voorheelden van de Morgenlanden begeerd, zal ze in het VII. Deel van mijne Oosterfche Bibliotheek vinden.

vs. 7. hunne jongen bij elkander liggen] De

die-