Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ho DE PROFEET EZECHIËL.

daarop, Juda, en de daarmede verëenigde Israëliten, en nog een ander hout, en fchrijf daarop, Jofeph, het hout van Efraïm,

en

Wat dan mijne Leezers van deze voorzegging denken willen, ftaat aan hun: twee wegen zijn 'er voor hun open, en zij moeten den geenen verkiezen, die hun t best bevalt. Eenigen verklaaren dit alles geestelijk van de Christelijke Kerk. Mij komt het integendeel waarfchijnelijker voor, dat, wanneer het geheele ïsraëlitifche volk ten eenigen tijde volgens Rom. XI: 25. 26. in Christus gelooven, en hem tot Koning aanneemen zal, zij in hun land wederkeeren, aldaar gelukkig zijnenbloejen, en, even als zij voorheen God tot een hoofd en Koning van hunnen Staat hadden, Christus (dien het daarom in *t geheel niet noodi> is, dat hij zig weder op de Aarde vertoone) hunnen Koning noemen zullen; dus zou hun Staat, gelijk die eertijds eene Theocratie , of Godsregeering was , in het toekomende eene regeering van Christus zijn , of Christocratie, in geval ik dit nieuwe woord maaken mag.

vs. 16. Juda en de daarmede verëenigde lsraëhten) Het Koningrijk van Juda beftond uit den ftam van Juda , het grootfte gedeelte van den ftam van Benjamin, en van Levi, waarbij zig egter nog veelen van de overige tien (lammen uit aandrang des ecweetens gevoegd hadden , dewijl hun de van Rehabeam ingevoerde kalverdienst aanftootelijk was en daarna nog meerderen, wanneer Achab zelfs den dienst van Baal invoerde, en zijne vrouw Ifabel de dienaars van den eenigen waren God vervolgde Wij vinden dit uitvoeriger in de boeken der Koningen en Chrontektn. De verèenigden Israëis zijn dan hier, die zig eertijds van de overige ftammen tot den ftam van Juda begeeven hadden , en hunne nakomelingen.

Jofeph, het hout van Efraïm\ De ftam van Jofeph was onder de tien van Davids gedacht afgevallen Hammen de magtigfte en regeerende, wantge-

moen-

Sluiten