Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

è.6 Het VIERDE BOEK van MOZES.

van de tente des gefpreks. Alle hunne gemon- 36 fterden nu, naar hunne gedachten, waren 2,750. Dit zyn de gemonderden , uit de gedachten Kahaths , dewelken diend deeden , aan de tente 37 des gefpreks, en door Mozes en Aaron gemonsterd werden, zoo als God, door Mozes, bevoolen had.

De gemonderden der nakomelingen van Ger- 38 zon, naar hunne hoofd- en mindere gedachten , 39 van dertig tot vyftig jaar, allen bekwaam tot den diend, en ook tot den diend van de tente des gefpreks, aangedeld, waren 2,630. Dit zyn de ge- 40 monderden, uit de gedachten Gerzons , die aan 41 de tente des gefpreks diend deeden, en door Mozes en Aaron, op Gods bevel, gemonderd waren.

De gemonderden der nakomelingen van Me- 42 rari, naar hunne hoofd- cn mindere gedachten, 43 van dertig tot vyftig jaar, allen bekwaam tot den diend, en ook tot den diend van de tentedesge- 44 fpreks aangedeld, waren 3,200. Dit zyn de ge- 45 monfterden, uit de gedachten van Merari, d|e, door Mozes en Aaron, gemonfterd waren, gelyk God, door Mozes, verordend had.

Allen de, door Mozes, Aaron en deOverften 46 Israëls, naar hunne hoofd- en mindere gedachten, gemor.fterde Levieten, van dertig tot vyftig jaar, 47 allen die, tot de tente des gefpreks, naderden, om te dienen , te draagen, of eenigen anderen arbeid te doen, waren te famen 8,580. fV) Allen wa- 48

ren

(w~) Zeer zoude ik wentellen te weeten, zegt de lieer Michaeüs ,of ook teegenwoordig, even gelyk onder de Levieten van Mozes tyd, de evenredigheid van't getal der

Sluiten