Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. XXX. 239

door zy iets verzegd hee ft, ophe ft, zal Jehova 't baar kzvytfchelden. Alle de geloften van eene ia wcduzce,of'van eenegefchetdene,om iets te doen, of niet te doen , zyn van kragt. (ft) Indien eene 11 vrouw, in 't huis haar es mans, eene gelofte gedaan, of iets verzegd heeft, en haar man, zulks 12 hoorende, ftil zwygt, ener niets teegen fpreekt, dan zyn alle haare geloften, om iets te doen ofte laaten, van kragt. Maar indien haar man deeze 13 geloften , zvanneer zy hem ter oor en komen, opheft, dan is alles wat, uit haaren mond,gegaan is, haare gelofte, om iets te doen of te laaten , zonder kragt; haaren man heeft die opgtheeven., en Jehova ztil ze haar kzvyt fchelden. Alle ge- 14 lof ten en alle verzeggingen , by eede, kan haar man van kragt of kragt loos maaken. Maar in- 15 dien haar man, van dag, tot dag, ( f) zwygt, beveftigt hy, door ditftilzzvygen, alle haare geloften, om iets te doen of te laaten; en indien hy dan, lang 16 ?ia dat hy er van gehoord heeft , de gelofte zvil opheffen , zal hy de fchuld,voor zyne vrouw, draagt" (£)•

Dit

(e) Wyl zy ondernieuiands magt meer ftaat, en dus over haar zeiven befchikken mag.

(ƒ) In 't Hoogd. van den eenen tyd, tot den anderen ; d. i. eenigen tyd lang

(g) God wil derhalven, dat ook in dit geval.de vrouw den man zal gehoorzaaraen, en verklaart ze, by't niet vervullen haarer, (fchoon reeds bekragtigde,) belofte,voor onfchuldig. Maar de man, die deeze gelofte eerlt, door zyn (lilzwygen, bekragtigd had,en ze nn weer verbreeken wilde, moeft billyk de fchuld deezer onbeftendigheid draagen. In't Hebr. ftaat er letterlyk, zo zal hy haare fa .ld draagen.

Sluiten