Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Het II. BOEK der KONINGEN.

van den hemel, en verfloeg hem met zijne vijftig man. De Koning zondt ten twee. ii denmaal eenen hoofdman over vijftig met zijne vijftig man , deze zeide tot hem : gij man Gods! op bevel des Konings! kom cogenbliklijkaf! Elia gaf hem tenantwoord: 12 ben ik een man Gods, dan valle er blikfem. van den hemel, en ver fa u met uwe vijftig" man! De blikfem viel van den hemel, en verfloeg hem met zijne vijftig man. Nog. 13 maals zondt de Koning eenen hoofdman over vijftig, met zijne vijftig man. Toen deze derde hoofdman over vijftig, op den berg kwam , wierp hij zich voor Elia' op de knieën neder, en zeide fmeekende: gij man Gods: laat mijn leven, en het leven dezer vijftig man, u dierbaar zijn: De blikfem van 14 den hemel heeft de twee voorige hoofdlieden met hunne vijftig man gejlagen, doch mijn leven zij dierbaar voor u? Gods Engel fprak tot 15 Elia: ga met hun af, en wees onbekommerd? Hij ging dan met hun af tot den Koning,

te.

ram. Twee jaaren te vooren hadt Jofafat zijnen zoon. tot mederegent aangenomen , maar toen was evenwel Joram, de Koning van Israël toch reeds vijf jaaren Koning geweest.

Is de Tekst integendeel zuiver, en is er niets van verloren geraakt, dan moet men defchijnftrijdigheid van' onze plaats, met Cap. ÏII. 1. zoo wegnemen, dat men onderftelt, dat Jofafat zijnon zoon [oram reeds in het 17 jaar van zijne regeering tot mederegent heeft aangenomen, en dat het tweedejaar van Joram van dit regentfehap af gerekend wordt.

Sluiten