is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$3'ö Het II, BOEK der CHRONIEKEN.

lèi foort betrachten, en de woorden des verbonds in die boek gefchreven, houden „« wilden: allen in Jerufalem en uit Benjamin, die fnen bij een brengen kon, liet hij dit verbond bevestigen, en de inwoners van Jerufalem deeden naar het verbond van den God hunner vaderen. Ook deedt 33 Jofia alle gruwelen in alle landen weg,

die

vs. 32.] Ik vermoede, dat hier de naam>i/« , is weggevallen, en dat er gedaan heeft, allen in Jerufalem en uit Juda en Benjamtn.

vs. 33. dien liet hij belooven enz.] Dit wordt verhaald, doch, hoé goed jofia d:t ook gemeend heeft, zijn wij echter daarom niet verpügt, om het te prijzen, dat hij israëliten, die niet ééns zijne onderdaafjei? waren, tot Zulke belofte noodzaakte; want ook tot den waaren Godsdienst mag ik niemand dwingen, nien-aftd mèt geweld noodzaaken, om zijne dwalingen en bijgeloof te vefzaaken, want elk mensen kan dwaalen, dus heeft ook elk mensch het recht, om te' dwaalen. Het was. iet anders, dat hij in zijn eigen land, overèenkomflig de Wetten deedt, die den;Afgodsdienst verboden, zoo dat de geen, die dien oef», ren wilde, het land moest ruimen. Ondertusfchen is dit echter niet voljtomen zulke Godsdienst-dwang, als wanneer men thans1 iemand tot het aannemen en belijden van zekere leerftukken dwmgt: dat Jehova God is, geloofden buiten dien aiie Israëliten, ook de Afgodifche, zij zouden thanj alieèn belooven, hem alleen te dienen, en andere 'Goden te verzaaken, dlS de Heidenen buiten dien niet uit een' drift van het Geweten vereerden, (want wie kon alle Goden vereeren ? men kende ze toch niet ééns allen !) maar om tijdhjk geluk, rijke oogden enz. te bekomen, vari welken men geloofde, dat zij van hun afhingen. Jofia is hier te onfchuldigen, hoe zelden blijft wakker geworden Godsdienst-ijver in zijne paaien? maar geen voorbeeld ter navolging.