is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<C a p. XXXIV. SS7

dié den Israëliten -toebehoorden, en wien hij uit Israël bij eert kon brengen, dien liet bij belooven, dat hij Jehova zijnen God zou dienfen,en zoo lang hij leefde, weeken zij niet af van Jehova, den God hunner vaderen.

Cap. XXXV. 1-19,

Het groote Paaschfeest, 'onder Jofia geliou. den. O Kon. XXIII. 21-23.)

XXXV.

Ook hieldt Jofia het Pafcha van Jeho- 1 va te Jerufalem, en liet de Paaschlammeren fiachteri op den veertienden dag der eerfte maand. Hij ftelde de Priesters % op hunne posten, en onderfteunde hen bij hunnen dienst aan den Tempel van Jehova: tegen de Leviten, die het volk 3

on-

vs. 3. die het volk onderrichten moestén."] Dit. maal niet in den Godsdienst, maar van de gebruiken ■van het feest, de te vooren noodzaaklijke Levitifche reiniging enz.

Zet de heilige kist- ] Nadien deze reeds ZederE Salomo's tijd in den Tempel ftohdt, zoo is het mij zeer waarfchijnlijk, dat' de Schrijver gefchreven heeft: men heeft de heilige kist in den Tempel gezet, 'd. i. zij ftaat nu zedert meer dan drie honderd Jaaren in den Tempel, en gijlieden zijt niet meer belemmerd met het dragen derzelve. Nadien echter alle tot hier toe vergelèken Handfehriften eenfteminig zijn, moest ik verraaien, zoo als ik voor mij y vond|