Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. II. ia

getal uit van twee en veertig duizend drie honderd en zestig,, hunne knechten en dienstmaagden niet mede gerekend, van wel- 6$ ken er zevenduizend, drie honderd, zeven en dertig waren. Ook hadden zij tweehon- 66 , derd

ven: en men moet alszins bekennen, dat een volk, in het welk, van 20 jaaren en daar boven, 29818 (of naar het Boek Nehemia' 31101', of naar het Apokrijfe 33934, want deze fommen komen 'er uit het optellen der bijzondere getallen;), waren, heel -wel, die van 12 tot 20 jaaren mèdegerekend, 42360 hoofden hebben kon. Doch ik duchte alleen, dat dit een invoegzel is van den Grickl'chen Overzetrer van het Apokrijfe Boek, die door eene, in de daad aartige, verklaring en gisfing de zwarigheid zocht te verhelpen.

vs. 65. Twee honderd zangers en zangeres/en."] In den Tekst moet men zich verwonderen, daar de zangers van den Tempel reeds boven Vs] 41. gemeld waren, van bij een arm, uit de 'ballingfchap terug keerend volk, dat zoo weinig fastdieren ..heeft, eene zoo groote 'luxe te vinden is, als 200, of volgends Nehe'mia zelfs 245, zangers en zangeresfen behalven de knechten, die dan toch niet anderszijn konden*, dan muzijkkundi^e en goede temmen hebbende knechtén, welken de Heeren tot hun vermaak zouden gehouden hebben. Maar nog meer zal men zich verwonderen , deze zangers en zangeresfen tusfehen dé knechten, paarden, muil- ezels, kameclen, en ezelen te ontmoeten , en wel zoo, dat zij bijkans meer met dezen, dan met de knechten fchijnen gepaard te worden. Osfen en Koejen kon men te dezer plaatze ver* wachten, en ik geloof alszins, dat dezen op de lijst geftaan hebben, en van de affchrijvers in Zangers en zangeresfen herfchapen zijn: want de beide naamen zijn in het Hebreeuwsch ' elkander vrij gelijk, ondertusfehen durfde ik mijne gisfing, hoe waarfchijnlijfe ook, zoo lang zij eene bloote gisfing is, niet in overzetting brengen.

B a

Sluiten