is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ca», xxmi

41

de vrugt der gerechtigheid zal vóorfpoed, 17 en haar loon beftendige ftilte en zekerheid zijn. | Vreedzaam en zeker zal mijn volk 18 woonen, in grootfche rust:) maar bene- 19

den,

vs. 18.] Op dat mij niemand van eenige ontrouw of nalaatightid befchuldigen moge, zo verklaar ik vrijwillig, dat dit vers in het Hebreeuwsch meêr leden heeft, dan in mijn overzetiing, en letterlijk overgezet dus zou luiden : mijn voik zal in vreedzaamt wooningen ivoonen, tn zekere woomngen, en in geruste rustplaatzen. Dit klinkt in onze taal inde daad niet wél dewijl het ors aan eene genoegzaame al'wisfeling van woorden ontbreekt, die hetzelfde betekenen, zonder in klank met eikanderen overeen te komen: dit heeft het Hebreeuwfche, (eene taal, die zekerlijk niet arm is, gelijk onkundigen gelooven, wart zij is zq rijk, dat eene overzetting In onze taal haar zomwijlen niet getrouw geuoeg vol.

ftn kan, zonder docr de herhaaling der zelfde wooren en klanken kragteloos te worden; en dat, hoe* wel onze (Hoogd.) taal de rijkfte van die in Euro» pa is.) Hier dagt ik nu, dat de Leezers niets aan de bijzondere woorden, die onze taal kwalyk luiden, maar alleen aan de zaak zou gelegen zijn.

vs. 19] Ik moet mijne Leezers oprecht verklaafen, dat ik dit vers niet verftaa, en dit zelfde heb» ben meêr uitleggers bekend. Daar is mij wel te binnen gekomen, of het laage land hier het land der Philiftijnen zün zal, en de ftad in 't laage land, Gaza. Onder Achas hadden de Phililtijnen een groot gedeelte van het, aan haar grenzend laage land van de ftam Juda (een vierde gedeelte van dezen ftam, het geen Jof. XV: 34—47 befchreeven wordt,) versierd, II Chron. XXVIII: 18, 19- Hiskia floeg daarëntegen da Philistijnen, en verwoeste hun land -lot aa» Gaza toe, II Kon. XVItl: 8. Maar dit alles geeft mg nog geene voldoening.