is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»93 DE PROFEET JESAIA.

en mijn gewaad geheel bevlekt. { Want den 4 dag der wraak heb ik bepaald, en het jaar van de veriosfing der mijnen was gekomen. | Ik 5 zag om, doch daar was geen helper, ikont Helde, maar niemand verleende bijftand: maar nu hielp mij mijn arm, en mijn moed gaf mij kragt, | lk vertrad de volken in mijn 6 toorn, en verpletterde ze in mijnen moed,

dat

fooden gewoon is, onduidelijk zou zijn. Hun donker roode wiin, is, hun bloéd.

vs. 5.] Eene befchrijving van eene zeer groote overmagt, waarbij naar alle waarfchijnlijkheid, het Israëlitifche volk zou moeten verlooren zijn. Op alles, het geen wij uit de Gefchiedenis van Edom weeten, zou dit niet pasfen: wanneer de Israëliten met de Edomiten te doen hadden, zo behoefden zig in de daad na geene bondgenooten om te zien, noch daarover te ontftellen, dat zij alleen waren, want zij waren natuurlijker wijze eene overmagt tegen de Edomiten, als zij flegts ergens hunne kragten met eenigen moed aanwendden. Hier moet van een veel magtiger Edom gefproken worden.

miinmoed gaf mij kragt] Letterlijk, mijn toorn onder/leunde mij; want hier ftaat weder het woord, dat volgens de aanmerking op vs. 3. den toorn betekent ais dezelve in heldenmoed overgaat. De uitdrukking is hier zeer fctaoon; den grof beledigden brengt zijn toorn midden in de gevaaren, en maakt, dat hij juist daardoor alle gevaaren te boven komt, en overwinnaar wordt. Volgens eene andere leezing, die hier waarfchijnlijk uit Cap. LIX: 16. is ovcrgebragt, luidt het, mijne rechtvaardige zaak onderjïeunds mij. De hoofdzaak blijft de zelfde; want juist die toorn, die ons moedig in het gevaar brengt, ontftaatuithet gevoel van het onrecht, dat ous aangedaan wordt. vs. 6. verpletterde ze) Hier ben ik eene andere

lee-