is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. SM., %1

zijn gebed driemaal 's daags.] Wanneer de 1$ koning dit hoorde,deed het hem om Daniël zeer aan, en den geheelen dag tot dat de zon onderging , wendde hij alles aan , en .gaf zig alle mogelijke moeite, om hem te red. den:| maar de befchuldigers begonnen harder tot den koning te fpreeken, en zeiden tot hem: gij moet weeten, o koning, dat de Meden en Perfen eene wet hebben, volgens welke geen gebod of verbod, van den koning gegeeven, mag veranderd worden. | De koning geboód derhalven, Daniël te i r brengén, en in den kuil der leeuwen te , Werpen, en zeide tot Daniël: uw God, dien gij met zulk eene ftandvastigheid dient, redde u! | Hierop wierd'er een fteen gebragt, 18 op den mond des kuils gelegd, en met het zegel des konings en zijner grooten verzegeld, opdat 'er' met opzigt tot Daniël niets zou kunnen veranderd worden , | en toen 19 ging de koning in zijn paleis, bragt den nacht door zonder te eeten, zonderde tafel te laaten dekken, en flaapeloos.| Zo dra 20 het den anderen morgen dag wierd, ftond de koning op, ging in der ijl na den kuil

der

vs. 18. opdat 'er met opzigt tot Daniël niets sou kunnen veranderd voorden] Daniëis befchuldigers' fchijnen bedugt geweest te zijn, dat de koning beproeven zou, Daniël te redden, of 'er hem heimelijk "Uittrekken, of den leeuwen andere fpijzen genoeg te laaten voorwerpen, want een leeuw pleegt een »iensch te verfchoonen, als hij genoeg te eeten heeft; en dat zij daarom de verzegeling des fleens Van den koning begeerd hebben.

F4