is toegevoegd aan je favorieten.

Almanak, van vernuft en smaak voor het jaar 1790

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 61 )

Kjn ftreelen fchonk mij.troost, verbande zorgenkontmer.

1 Mijn' Abel was de vreugd, de lievling van 't gezin, ïooit heeft een norfebe blik zijn minzaam oog verwildert, I Zijn boezem klopte voor de tedenle oudermin, !t'Genoegen hadt een blos, op t gul gelaat, gefchildert! -

Mijn Jbefs Uil geluk heeft Kaïn's ziel vervoerd; k Zag lang, in 'c dreigend oog, de wraak en wanhoop ichittren,

; Zijne ontevredenheid heeft 't moederhart ontroerd, >, Kainl moest uw nijd, uw haat mijn heil verbittren I

Kom zie uw' Broeder thans door uwe hand ontzield, [k zogt vergeevsch zijn bloed in Silla's arm teftelpen,

Ik zie mijn weerhelft, bij zijn telg,in 't ftofgeknielt, è, Eeuwige levens Vorst! laatonsnwe Almacht helpen!

Dan ik, ben de oorzaak dat mijn lievling fterven moet; Ik heb, door waan misleid, Gods lievde en trouw vertreden ,

'k Heb voor mijn nakroost zelv den wreeden dood gevoed ,

ilk heb d'ouftervlijkheid geweerd , uit 't bloeiend Eden, Hoe word dit vrolijk oord, korts Edens fchaduw beeld,

Ver-