Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a p. XIII. 179

het Jehova's Engel-was, zeide; hoe biet gy? op 17 dat wy u roemen mogen, (m) wanneer dat geen gebeurt, wat gy zegt. Doch de Engel gaf hem 18 ten antwoord; waarom vraagt gy, naar mynen naam, die is geheim! (n) Zo nam Monoah het ig

gei-

Jehova, wegens deeze buitengewoone gunfl, onraiddelyk "te danken , en hem , daar hy zig verteegenwoordigde, hulde te doen. Hier wordt het zelfs uitdruklyk,door den Godlyken perfoon, aan Manoah toegedaan.

(m) D. i. als eenen Profeet bekend maaken, volgens andereri, vereeren, d. i. een gefchenk toebrengen.

(») 't Hebr. grondwoord , zegt de Heer Michaëlis , heeft eene dubbelzinnigheid , die zig, in onze taaien,niet wel laat uitdrukken ; wyl wy geen woord hebben, dat het onbekende,'t geheime, 't raadfelagtige,'t geheimzinnige en 't wonderbaare, allen te gelyk aanduidt. Manoah verdom er waarfchynlyk alleen uit, dat de naam des geenen, die, niet hem fprak, voor hem geheim zou blyven, wyl hy niet wilde bekend zyn. De Engel ondertulfchen zal er nog iets meer meê hebben bedoeld dat zyn naam veel té geheimzinnig was, dan dat de menfchen dien volkomen zouden kunnen verdaan ; dat dezelve ook onuitfpreekiyk was, ter aanduiding, dat hy, die deezen naam, droeg, God zelf was, wiens weezen en eigenfchappen, C door den zeiven aangeweezen,) alle de begrippen der ftervelingen verre te boven gaan.

Wy zien hier dus wederom dien zelfden ongefchaapen Engel ver(chynen,dien wy Ex. 3. vs. 2. (i) en Richt. 6. vs. 14. i.h) hebben ontmoet, en voor den tweeden Perfoon der Godlyke Drieëenheid , erkend. Ook wordt de hier voorkomende naam daadlyk aan deezen tweeden perfoon gegeeven, Jef. 9. vs. 5. en wel in verband met deeigenfchappen der Godheid, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vreedevorft. Of wil men hier meer byzonder aan de eige betrekkingen van deezen perfoon denken, dan. kan hier den.naam van Gods.Zoon, Immanuel, God met ons, worden bedoeld, en des Engels gezegden, in deezenzin, opgevat ,• myn naam is u te wonderlik, wyl hy eene ver-

Sluiten