is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aenmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

276 Het BOEK der RICHTEREN.

niet een, onder alle de ge/lachten Israè'ls, het- 8 welk na ge laat en heeft, voor Jehova, op den hoogen berg, te komen? (b) Zo bevondt het zig, by nader onderzoek, dat er niemand, uit Jabes in Gilead , in 't leeger en tot den landdag, gekomen was. Want men monfierde het volk, en 9 van de Inwooners van Jabes in Gilead was er niemand tegenwoordig. Zo zonden zy twaalf dui- 10 zend van de beste krygslieden, naar Jabes in Gilead , met last, om alle de inwooners van Jabes in Gilead, met den zwaarde, te flaan, zelfs de vrouwen en kinderen , met deeze be- 11 paaling nogthans, dat zy alleen dooden zouden, alles wat van 't manlyk geflacht was, midsgaders van het andere geflacht,allen die eenen man hadden bekend. Zoo vonden, zy onder de inwoo- 12 ners van Jabes in Gilead, vier honderd jonge dogteren, die nog geenen man bekend hadden. Deezen bragten zy, in 't leeger, te Silo, in den lande Kanaan. (f)

Vervolgens zondt de ganfche gemeente, naar 13 de Benjaminieten, op de rotfe Rimmon, en liet hun den vreeden aanbieden. Ook kwamen de- 14 zeiven te rug, en de Israëlieten gaven hun de

jonge

(Jf) Om de eene uitroeijing voor te komen, weeten zy niéts beeters, dan om te zien, of er geene geleegenheid , tot eene tweede uitroeijing, te vinden zy; by dewelke men dan de jonge dogteren zou kunnen fpaaren , om ze aan die van Benjamin te geeven. Israël komt hier wederom in geen voordeelig licht voor, en 't is geen wonder dat God zig, gelyk wy reeds opmerkten , van dit volk, als verwyderd toont.

(r) In 't eigenlyk Kanaan, ten weften der Jordaan.