Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24 )

hebben, om in mijn eerstvolgenden , over eenige werkzaamheeden in 't Huk der Financien te fpreeken.

VIERDE BRIEF,

D e Koning heeft, met de gewoone Plegtigheeden, den eed van getrouwheid van zijne Berlijnfche Onderdaanen ontvangen. Het leverde een overheerlijke vertooning op , hem onder zijnen kostbaaren Hemel te zien zitten , en de veele duizenden Menfchen voor hem, plegtiglijk, met opgefteeken vingers, zweerende, hem te zullen eerbiedigen en gehoorzaamen als hun Heer en Meester. Aller oogen waren op hem gevestigd. De werkzaame Kunltenaar , de Jongeling, de Grijsaard, onder den last der jaaren gebukt gaande, — alles betoonde den zelfden ijver,

om den nieuwen Monarch te zegenen. ,

Welk een belangrijk toneel! — Men zegt, dat het hart des Konings er gevoelig door aangedaan was, en dat zijne lippen geene an-

derQ

Sluiten