is toegevoegd aan je favorieten.

Vergeleeken geschichten en daaden, van verscheide [...] beroemde vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6o)

drag.zomtycls gelyk helde met zulke perzoonen, die op 't tooneel verfchynen, en verfcheide rollen fpeelen.

Zo dra als zy den Throon hadt beklommen, verzogt philippusII, Koning van Spanje, de nagelaaten Gemaal haarer zuster, maria, haar ten huwelyk. Hy beloofde haar teffens de uitfteekendfte voordeden, maakende zig te gelyk fterk, des Pauzen difpenfatie omtrent dit huwelyk te bewerken. Dan , deze fchrandere Koningin , welke geheel iets anders voorhad, dan zig met een Spaanfchen Koning in den echt te begeeven, paaide hem met goede woorden, die zeer omzigtig ingerifft, en zo zamengefteld waren, dat men dien Koning niet mogt vertoornen, elisabeth hadt de grootlte rede, dezen Koning zeer vriendelyk te behandelen, om dat hy haar leven, door zyne voorfpraak, ten tyde van Koningin maria, hadt gered.

Toen ze zig eindelyk van deze aanbieding hadt ontflagen, nam ze voor, de Reformatie weder in het Ryk te bevestigen. Doch hiertoe wierdt een groote omzigtigheid gevorderd, en daaromtrent was het gedrag der Koningin, in het begin, ook zo voorzigtig, dat men eigenlyk niet wist, wat ze voor oogmerken in 'zaaken van den Godsdienst bedoelde. Want, toen haar, voort naa het aanvaarden haarer regeering, een verzoekfchrift overgegceven wierdt, dat ze vier aanzienlyke gevangenen weêr op vrye voeten mogte hellen, en men haar zeide, dat deze vier gevangenen de vier Euangelisten waren zo gaf ze niets verder ten antwoord, dan dit: zy wist

niet,