is toegevoegd aan uw favorieten.

Vergeleeken geschichten en daaden, van verscheide [...] beroemde vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6i )

niet, of deze vier Evangelisten zelv'begeerden , los te raaken. Ja, toen Holland en Zeeland haar de Souvereiniteit over deze Provinciën aanbooden ; zo gaf zy den Gezanten, Buys en Aldegonde, by hun verblyf in Engeland, te kennen, dat ze zig al te zeer over de Mis ergerden. Hierom zeide zy tot hen: „ wilt gy de Mis niet als een heilig „ werk bywoonen; woont ze dan als eene ,, Komedie by.» Maar eindelyk ontdekte ze zig vry, overleggende in een geheimen Raad, dewelke uit enkel Protestantfche Heeren beftondt, hoe men een zo groot en gewigti°werk best en veiligst by de hand kon neemen. Toen alles we'1 geregeld was, liet ze een Parlement beroepen , welk haar hierin kon onderfteunen. Maar ondertusfchen liet ze op 'c ftrengst verbieden, dat geene gefctiillen over den Godsdienst op den Predikftoel gebragt zouden worden.

Het Parlement vergaderd zynde , wierdt, voort in de eerfte zitting, het befluit genomen, dat de Godsdienst weêr op denzelven voet gebragt zou worden , als hy, ten tyde van eduard VI. geweest was. Dit befluit veroorzaakte eene groote beweeging onder de Bisfchoppen. Eenigen hunner, welke juist zo heel yverig niet waren, en zig doorgaande naar de tyds-omftandigheden rigtten, lieten het daarby berusten, dat ze niet in 't Parlement verfcheenen, en wel deels om door hunne wederfpannigheidde Koningin niet te vertoornen, deels om de opfpraak te ontgaan, dat ze nu de Reformatie weêr zogten in te voeren, «e ze onder Koningin maria hadden veroor-