is toegevoegd aan uw favorieten.

Vergeleeken geschichten en daaden, van verscheide [...] beroemde vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i+5 3

voer en , door ligtvaardig - en onkuischheid , den Keizer zogt té winnen, en hem haar eigen Perzoon tot ontugt aangebooden heeft. Maar, ook deze kunstgreep was te vergeefs, vermeerderende zy flegts den afkeer, dien neio reeds van haar hadt. Want van dien tyd af wilde hy niet verder alleen met haar fpreeken. Ook was hem niets aangenaamer, dan wanneer ze de had verliet, en na haare lusthuizen vertrok. Zo menigmaal als zy van zulk eene reis begon te fpreeken, prees hy, altoos, haar voorneemen. Voor't overige liet hy geene gelegenheid voorbygaan, om zyne moeder fpyt aan te doen, nu eens eenigen opruijende, die allerlei gefchillen met haar moesten zoeken, dan weêr anderen omkoopende,om den fpot met haar te dry ven.

Eindelyk nam hy een volkomen befluit,om haar het Leeven te beneemen, denkend alleen over de manier en wyze, hoe zulks gevoeglykst kon gefchieden. Het kwam hem gevaarlyk voor, aan zyne moeder openlyk een' moord te pleegen; maar door vergift was niets by haar uit te regten. Want agrippina, die zulks vermoedde, hadt zig daar tegen met een artfeny - middel voorzien , cn daarom was dezeaanflag reeds verfcheide maaien, mislukt.

nero, dus niet weelende, hoe hy zyne moeder , gevoegtykst, van kant mogt helpen, wendde zig -na zynen Vrygemaakten , anicetus, die hem in zyne jeugd hadt gediend. Deze was , toen , over de Galeyen geheld, welke in de haven van Mifena lagen. En, dewyl hy een roekeloos en vermetel man, -, . en