Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 Rederykkonst

heid gehouden werd? Is 'er eindelyk, om niet van alle de oude, Historieschryveren te spreeken, een verstandig man onder de Geleerden, die geenen smaak vindt in het leezen van Plutarchus? Is er nu onder alle deeze Schryvers wel

een enkele, die zich met letterspelingen, gezogte figuuren of eene opeenstapeling van schitterende schoonheden heeft opgehouden? Hoe laag, hoe kinderagtig en dor moet ons

dan een styl, welke genoegzaam uit alle ernstige verhandelingen verbannen is, niet voorkomen , in vergelykinge

van die edele eenvoudigheid welgeregelde grootheid of waarin het karakter van alle goede Werken bestaat, en die

te pas komt in alle onderwerpen , tyden en omstandigheden.

Maar dus om te oordeelen moet men met de natuur al

te raade  leen gaan Men kan niet ontkennen dat nette en schilderagtige tuinen die met alles wat de konst kan uitdenken versierd zyn; dat de bloemperken, watervallen en fonteinen die met smaak zyn aangelegd , een bevallige vertooning maaken. Maar wie zal zulk eene bevalligheid vergelyken by het deftig voorkomen van eene schoone landstreeke, daar men niet weet waarover men zich meest verwonderen moet, of over den zagten loop van eene rivier, welker golven op eene bekoorlyke wyze voortschieten; of over de uitgestrekte en vermaaklyke velden, die door de beesten welke 'er in te weide gaan, leeven wordt bygezet of over de verscheidenheid van gebouwen, welke het oog in het verschiet ontdekt; of eindelyk over die groote bosschen welker boomen, die byna zo oud zyn als de waereld hunne schoonheid aan den Schepper van alles te danken hebben? Ziet daar wat de opgesmukte styl ten naa

stenby is, in vergelijkinge van de waare en verhevene Welspreekendheid. De vermaarde Atticus, zeer bekend door de Brieven , welke Cicero aan hem geschreeven heeft, wandelde op zekeren tyd met hem op een vermaaklyk eiland , naby een der landhuizen, welke de groote Redenaar boven alle an

ere

Sluiten