Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rederykkonst. 241

" " het voorbeeld, dat allen, die de waare Welspreekend" " heid zoeken , behooren te volgen. Zyn styl is kragtig " en sterk. Al wat hy zegt is zoo juist en naauwkeurig, ,, dat 'er niets te veel of te weinig in is. Eschines is „ wydloopiger en breeder. Hy schynt grooter, omdat " zyne uitdrukkingen minder opeengepakt zyn; hy heeft " meer bevalligheids in zyn voorkomen , maar minder waare kragt. Het kenmerk der welspreekendheid van „ Demosthenes, is de leevendigheid der gemoedsbewee„ gingen, de keus der woorden, en de fraaiheid der " schikkinge , die , steeds gepaard met eene streelende " zagtheid, de aandagt van de Regters gaande houdt, " De Redevoeringen van Eschines hebben inderdaad dien „ nadruk niet; en egter munt hy uit door zyne wyzen „ van zeggen, welke hy nu eens versiert door edele en ,, grootsche figuuren, dan weder door leevendige en ster„ ke trekken. Konst en moeite zyn in zyn werk niet „ te ontdekken. Eene gelukkige gemaklykheid , welke „ de natuur alleen kan geeven, straalt 'er overal in door. " Hy is sierlyk en bondig. Hy heeft uitweidingen, maar „ dikwyls is hy ook kort en beknopt, zoodat zyn styl , " die in den eersten opslag vloeijend en zagt schynt, van „ naby beschouwd zynde, nadruklyk en sterk is. Hierin „ gaat Demosthenes hem egter nog te boven, zoodat wy " aan Eschines slegts de tweede plaats onder de Redenaa„ ren toewyzen;"

• Wy meenen hier het getuigenis van Cicero zeer gepastelyk te kunnen byvoegen. " Reeds vroeg" (zegt hy) " heb ik Demosthenes boven alle Redenaaren gewaardeerd. " Hy voldoet aan het denkbeeld, het welk ik my wegens " de Welspreekendheid gevormd heb. Hy bereikt dien " trap van volkomenheid, dien ik my in myne verbeel" ding voorstellen, maar in hem alleen ontdekken kan. " Nooit heeft men in eenig' Redenaar meer grootheid en " kragt, meer konst en kieschheid, meer omzigtigheid " en spaarzaamheid in de figuuren bespeurd. Hy munt " in alle soorten van Welspreekendheid uit. Niet eene " III. Afd. III. Deel. Q " der

Sluiten