is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Derde afdeeling. Behelzende de weetenschappen die niet wiskonstig, en onder den naam van fraaije letteren bekend zyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450 Rederykkonst.

droppel waters hebben. Indien men een mes, een byl een stamper, een vyzel, of eenig ander huisraad ter leen vraagt, gelyk de buuren gewoon zyn, zoo moet gy zeggen dat de dieven alles gestolen hebben. Om kort te gaan ik wil niet dat 'er, zoo lang als ik uit ben, een kat in huis zal komen: ja al kwam het goed geluk zelf, zoo verbied ik u het binnen te laaten.

Staph Het zal zich denkelyk wel wagten van by ons te komen, al woont het juist niet ver van hier *.

Eucl. Zwyg, zeg ik, en gaa aanstonds naar binnen:

Staph Ik zwyg en spoei my weg.

Euclio. Sluit de deur met beide de grendels: ik zal schielyk weer te huis zyn. — Wat valt het my lastig altyd uit te moeten gaan: ik verlaat myn huis nimmer dan met tegenzin; ondertusschen heb ik altyd reden waarom ik het doe. Onze wykmeester deelt van daag geld uit aan alle huisvaderen. Indien ik niet om myn aandeel kwam vraagen, dan zoude men denken dat ik ryk ware: want waarom zoude een arm mensch eenen kleinen winst, al bestond dezelve slegts in een kroon, toch versmaaden Het schynt my toe dat ik, in weerwil van alle moeite, welke ik doe om my niet ryk te vertoonen, by de gantsche waereld voor ryk doorgaa: men groet my veel beleefder dan te vooren ; men geeft my de hand, vraagt my naar myne gezondheid, wat ik te doen heb, hoe het met myne zaaken gaat. Ik loop dan nu maar schielyk heen, en zal, zooras als het my mogelyk is, weer te huis komen.

Men kan uit dit proefje over het karakter van Plautus oordeelen. Men ziet 'er uit (want de zuiverheid van zyne taal en styl kan men 'er niet uit opmaaken) hoe schoon hy den gierigaart heeft geschilderd, met al zyne ongerustheden, wantrouwens, zorgen, listen en onbe

schei

men moet stellen dat in de buurt van Euclio, een tempel of standbeeld van het goed geluk geweest is.