Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rederykkonst. 525

niets beter, niets volkomener is. Men vindt by hem overal de gemaklykheid en kieschheid van eenen Hoveling, die altyd meester van zyne stoffe is, en dezelve zoo plooit als hy gevoeglykst oordeelt, zonder dat zy 'er iets van haare waardigheid door verliest. Hy zegt de schoonste dingen met zoo weinig gemaaktheid als anderen de gemeenste , en zyne onagtzaamheden dienen alleenlyk om zyne bevalligheden zigtbaarer te maaken.

persius

Na Horatius komt Persius Flaccus in aanmerking, die te Volaterra, eene stad van Etrurie, uit aanzienlyken huize gebooren werd, en aan de grootsten van Rome vermaagschapt was. Hy was van een vry zagt karakter, en voedde eene teerhartigheid voor zyne bloedverwanten , welke men als een voorbeeld aanprees. Hy stierf in den ouderdom van dertig jaaren , in het agtste jaar der regeeringe van Nero. In de hekeldigten , welken hy ons heeft nagelaaten, vinden wy zeer edelaartige gevoelens. Zyn styl is vuurig maar dikwyls duister door gezogte leenspreuken menigvuldige uitlaatingen , en overdragten.

Men mooge in Persius een duistre kortheid laaken; De woorden die hy schreef, zyn minder dan de zaaken.

Schoon hy zyn best gedaan heeft om Horatius na te volgen, heeft hy echter eenen gantsch anderen smaak: hy is wel sterker en leevendiger, maar heeft minder bevalligheden. Alle die hoedaanigheden gaan zelden te samen. Ziet hier hoe hy eenen jongeling, die te verwyfd was opgevoed, aanspreekt :

Met regt mag elk uw lot, o jongeling! beklaagen; Met regt beklaagt men 't meer in laater leevensdagen. Wat is 't verloopen met het menschelyk geslagt U wordt een koestring, als aan duifjes, toegebragt:

Men

Sluiten